Poliuretan möhürleýji
oem Silikon möhürleýji
poliuretan möhürleýji öndüriji

20 ýyllap möhür basdy

Dünýä poliuretan möhürleýiş gurluşyny üýtgedýär

“Guangdong Pustar Adhesives & Sealants Co., Ltd.” gözleg we gözleg işlerine ünsi jemleýär, möhürleýji we ýelim önümlerini öndürmek we satmak, önümler awtoulag, gurluşyk, öý bezegi, demir ýol tranziti, senagat, elektronika we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.PUSTAR döredildi2003hasaba alnan maýasy bilen133million ýuany.PUSTAR-yň iki önümçilik bazasy bar, Dongguan bazasy bir meýdany öz içine alýar4000inedördül metr, ýyllyk kuwwaty bilen40,000tonna;Huizhou bazasy bir meýdany öz içine alýar6,000inedördül metr, ýyllyk kuwwaty bilen200,000tonna.

ÖNÜMLER kategoriýalary

Distribýutorlar we potratçylar üçin bir gezeklik hünär çözgütleri

Gyzgyn satuw önümi

Hususlaşdyrmak üçin goldaw (OEM & ODM)

ÜPJÜNÇILIKLERI

 • 20 ýyl tejribe
  -

  20 ýyl tejribe

 • 100,000 m² + meýdany
  -

  100,000 m² + meýdany

 • 240,000 tonna + ualyllyk önümçilik kuwwaty
  -

  240,000 tonna + ualyllyk önümçilik kuwwaty

 • 14 Awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýalary
  -

  14 Awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýalary

 • Durnukly hilli önümler bilen üpjün edýärisDurnukly hilli önümler bilen üpjün edýäris

  SYITYASAT

  Durnukly hilli önümler bilen üpjün edýäris
 • Yourhli zerurlyklaryňyza çalt jogap berýärisYourhli zerurlyklaryňyza çalt jogap berýäris

  HYZMAT

  Yourhli zerurlyklaryňyza çalt jogap berýäris
 • Iň oňat bahalary hödürleýärisIň oňat bahalary hödürleýäris

  BAHA

  Iň oňat bahalary hödürleýäris
 • Maddy taýdan we gözegçilikde gowy gözegçilik edýärisMaddy taýdan we gözegçilikde gowy gözegçilik edýäris

  Dolandyryş

  Maddy taýdan we gözegçilikde gowy gözegçilik edýäris
 • Işgärlerimiz üçin sagdyn we bagtly iş gurşawyny üpjün edýärisIşgärlerimiz üçin sagdyn we bagtly iş gurşawyny üpjün edýäris

  Daşky gurşaw

  Işgärlerimiz üçin sagdyn we bagtly iş gurşawyny üpjün edýäris

Müşderilerimiz

 • Näme üçin bizi saýlamaly?

Professional gözleg we barlag topary: Has köp3000inedördül metr Guangdong poliuretan ýelimleri we möhürleýji R&D merkezi.
Baý tejribe: bizde has köp zat bar20ýyllyk önümçilik we eksport tejribesi.
Köp patent: Önümlerimiziň hemişe öňdebaryjy orunda durmagyny üpjün etmek üçin birnäçe patentlenen tehnologiýalar.
Çalt eltip bermek: Sargytlar ilkinji gezek gurnalar we ýük daşama senesi portuň golaýynda gysgaldylýar.
Iň az sargyt derejesi: müşderiler bilen duşuşyp bilerdik ”MOQ mümkin boldugyça weOEMgarşylanýar.
Satuwdan soňky ajaýyp hyzmat: satuwdan soň hyzmat ediş hünärmenlerimiz bar24h jogap.

Müşderilerimiz

iň oňat hilli önümler bilen üpjün etmegi maksat edinýär

Hyzmatdaş müşderileriň hakyky pikirleri

 • Russiýanyň Nowosibirsk şäherinden AVTOEYMALI SIBIR OOO
  Russiýanyň Nowosibirsk şäherinden AVTOEYMALI SIBIR OOO
  dükanyňyzdan bu ajaýyp möhüri satyn alyp bilendigime gaty begenýärin we öndürijiliginden gaty kanagatlanýaryn.Ulanylanda, önümiňi öwmäge mejbur edýän super ýelimleýji we ajaýyp möhürleme täsiriniň bardygyny gördüm!
 • Russiýanyň Çuwaş respublikasyndan hyzmatdaş.
  Russiýanyň Çuwaş respublikasyndan hyzmatdaş.
  Dostum, maňa iberen ýelim gaty gowy, goşmaça gurallar bolmasa gysmak we ulanmak aňsat bolar ýaly gaplanýar.Şeýle hem, has çalt guratmak wagty bar, bu bolsa öndürijiligimi ýokarlandyryp, gysga wagtyň içinde dikeldiş işlerini ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.
 • Europeewropaly hyzmatdaşlar.
  Europeewropaly hyzmatdaşlar.
  PUSTAR möhürleýjisiniň ýelmeşigini öwmek isleýärin.Duýgur işlerde ýa-da möhürlemek taslamalarynda ulanylsa-da, dürli ýüzlere berk baglanyşýar.Metal, plastmassa, aýna ýa-da keramiki bolsun, güýçli ýelmeşmegi saklaýar we aşa temperatura we çyglylyk şertlerinde-de gowşamak ýa-da düşmek aňsat däl.Umumy ösüş üçin elmydama PUSTAR bilen hyzmatdaşlyk ederin.
 • Malaýziýadan hyzmatdaşlar.
  Malaýziýadan hyzmatdaşlar.
  PUSTA möhürleýjiniň möhürleýji täsiri meni gaty haýran galdyrdy.Jaýy abatlamak, turbalarda, penjirelerde we gapy çarçuwalarynda boşluklary düzetmek üçin ulandym, suw buglaryny we ses meselesini düýbünden ýok etdim.Eltip beriş senesi hem örän takyk, kärdeşlerim satuwdan soňky kepilligi üçin dolandyryja minnetdarlyk bildirýärler.

Sitata we nusga almak üçin basyň!

Ösen gözleg tehnologiýalary we barlaghanalary, hünär önümlerini ösdürmek topary we oňat enjamlaşdyrylan häzirki zaman önümçilik liniýalary bilen ýokary hilli önümlerimizi ABŞ, Malaýziýa, Europeewropa, Günorta-Gündogar Aziýa we ş.m. müşderiler ynanýarlar.

tabşyryň

iň täze habarlar we bloglar

has giňişleýin gör
 • Howpsuzlyk ilkinji öndürijilik |Pustar gyssagly türgenleşikleri işjeň geçirýär ...

  Howpsuzlyk ilkinji öndürijilik |Pustar gyssagly türgenleşikleri işjeň geçirýär ...

  Adatdan daşary ýagdaý çärelerini gowulandyrmak üçin halas ediş işini utgaşdyrmak we amaly mümkinçilikleri gowulandyrmak 25-nji oktýabr Guangdong Pustar Sealing Adhesive Co., Ltd. we Çingxi şäher häkimliginiň birnäçe bölümi howply himiki syzmak üçin gyssagly türgenleşikleri geçiriň we ...
  Koprak oka
 • Pustaryň synag merkezini täzeden gözden geçirendigi üçin gutlaýarys ...

  Recentlyakynda, Pustaryň synag merkezi Hytaýyň Milli Akkreditasiýa Gullugyndan (CNAS) laboratoriýa akkreditasiýa şahadatnamasyny alandan iki ýyl soň, CNAS baha beriş paneliniň täzeden bahalandyrylmagyny üstünlikli geçdi....
  Koprak oka
 • Taze Express |Pustar Kanton ýarmarkasynyň ajaýyp pursatlaryny gözden geçirýär ...

  Taze Express |Pustar Kanton ýarmarkasynyň ajaýyp pursatlaryny gözden geçirýär ...

  2023-nji ýylyň 15-19-njy oktýabry 5 günden soň 134-nji Kanton ýarmarkasynyň birinji tapgyry üstünlikli netijä geldi!https://www.psdsealant.com/uploads/pustar-Canton-Fair.mp4 2023-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda 134-nji Kanton ýarmarkasy Kanton ýarmarkasynda üstünlikli geçirildi ...
  Koprak oka